Adultery JOINT FIRM

OP
soxidam

soxidam

Member
Posts
1,042
Reaction score
95
Points
98
బావుంది. నువ్వే తొందర పెట్టేసావు. తను చూసినా కొంప మునిగేదే మీ లేదని ముందే చెప్పాను. ఆ మాట కొస్తే తను నా కన్నా దూల గొట్టు రకం. నిన్నటి దాకా భర్తతో దులి పించుకుని మళ్లీ అతనెప్పుడు వస్తాడా అని ఆరాట పడి పోతోంది. గడచిన రెండు రాత్రులు నన్ను కౌగిలించుకుని పడుకుంది. ఇదే మిటే బాబూ అని అడిగితే అల వాటట.

నీ పని ఇలా ఉందా అని రెండు సళళ్లూ పట్టుకుని పిసికే సాను. దూరంగా జరగడం మానేసి జాకెట్టు విప్పేసి గట్టిగా పిసకవే అంది. అటు వంటి రక మది. మనిద్దరికీ ఉందని రెండు రోజుల నుంచీ తనకి చెప్పలేదని ఇందాకా నా బుగ్గ చిదిమేసింది. అలా అందంగా చీక కుండా మళ్లీ మధ్యలో ఆ కరవట మేంటే ముద్దు గా గొణిగి అతని తల మీదో జెల్ల తగిలింపింది పద్మ తన చను మొనని కొరికి నందుకు ప్రతీ కారంగా.
చీకుతూన్న దానిని వదిలి రెండో చన్నుని నోటి కందినంత వరకూ దొరక బుచ్చుకుని

ఇందాకటి కన్నా కొంచెం గట్టిగా కరిచాడు కోదండం.
అబ్బా.. ఛీ! ఇలా అయితే నీ మొడ్డని మొదలు కొరికేస్తాను బెదిరింపు గా గునిసిందామె.
కొరికెట్ చూద్దాం.. తొడల మధ్య మొడ్డను తన గుప్పిటలో పట్టుకుని కవ్వింపు గా చూసాడు తను.
ఎందుకులే.. మళ్లీ జీవిత మంతా నా మీద ఏడుస్తావు
పోనీ నీ పూకుని కొరికెయ్యనా?

దాని కేం బాధ లేదు గానీ, ఇక్కడ నుంచి వెళ్లాక మా ఆయన చూసాడంటే బావురు మంటాడు. నీ కంత మనసు గా ఉంటే నాలి క పెట్టు. చాలా రోజులయ్యింది ఆ సుఖం తిని.
కోదండం మాట్లాడలేదు. ఆమె పాదాల ముందు
మో కాళ్లు వేసి చప్పుడొచ్చేలా ఆమె పొత్తి కడుపు మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. అతని అధరాల స్పర్శ కు నిలువునా పులకరించి పోయి అతని తలని ఆశ గా తొడల మధ్య కి నొక్కేసుకో బోయిందామె.

కోదండం ఒక్క క్షణం ఆగి ఆమె పూకు కేసి చూసాడు. ఆమె పూకు ఇందాకటి దెబ్బల కి కొంచెం వాచి ఎర్రగా ఉంది. రెమ్మలు మామూలు కన్నా ఉబ్బెత్తుగా ఉన్నాయి. లోపలి పూకు ముడుతలు ఎర్రగా బయత కు కనిపిస్తున్నాయి. ఉఫ్ మంటూ వాటి మీద తన నోటితో గాలి వదిలాడు.
స్.. అంటూ అతని జుత్తులో వేళ్లు పోనిచ్చి మూలిగింది పద్మ. కోదండం పెదవులు ఆమె రెమ్మల కు అంటుకు పోయాయి.
పది నిముషాల సేపు ఆమెకు ఊపిరి సలప నివ్వకుండా తన నాలికతో ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసాడు తను. పద్మ లో ఉద్రేకం ఉప్పెనలా పెల్లుబి కింది. ఆహా.. ఆహ్.. అంటూ నూతి గట్టుకు జే రబడి పోయింది. కోదండం గర్వంగా తల పైకెత్తి ఆమె వంక చూసి నవ్వాడు. అతని ముక్కు చివర ఆమె వదిలిన రసాలు తాలూ కు చుక్క ఒకటి వేలాడుతోంది.
పద్మ తేరుకుని లేచి అతని రెండు జబ్బలూ పట్టు కుని అతన్ని బలవంతంగా లేవ దీసి ఈ సారి నా

వంతు అన్నట్టు తను మోకాళ్ల మీద నిలబడి అతని మొడ్డ ను ఆశ గా నోటితో అందుకుంది.
నన్ను ఒంటరిగా అక్కడ వదిలేసి మీరిక్కడ సరసాలు ప్రారంభించారా? అంటూ వచ్చిన రాధ నూతి పళ్లెంలో సీను చూసి అట్టే నిలబడి పోయింది బొమ్మ లాగ.
అటు వంటి సమయంలో ఆమె అలా రావడం గొప్ప సిగ్గనిపించింది. కోదండాని కి .ఏం చెయ్యాలో పాలు పోక ఖంగారు గా పద్మా అంటూ ఆమె ముఖం లోకి చూసాడు. ఆమె ఒక సారి రాధ వంక చూసి అయిదు నిముషాల్లో వచ్చేస్తాం. నువ్వెళ్లు అని మళ్లీ అతని మొడ్డని నోటిలో పెట్టేసుకుంది.
అవతల నిలబడి చూస్తున్న రాధ మాట ఎలా ఉన్నా పద్మ ప్రవర్తన కి కోదండం నివ్వెర పోయాడు. ఆమె అంత పచ్చిగా వ్యవహరిస్తున్నప్పుడు తను సిగ్గు పడటం దేనికని వచ్చేస్తున్నాం. మీరు వెళ్లండి అనే సాడు పద్మ అధరాల వత్తిడికి ఐస్ అయిపోతూ. అతని మెదడు ఇప్పుడు పని చెయ్యడం మానే సింది.

పద్మ తల పైకెత్తి అతని కళ్ల లోకి కసిగా చూస్తూ ఆబ గా అతని మొడ్డని కుడవ సాగింది. రాధ రాకతో అతని మొడ్డ ఇంకొంచెం లావవ్వడం గమనించిన ఆమెకు ఉత్సాహం పెరిగి పోయింది. ఆ ఉత్సాహంలో అతని మొడ్డని చేత్తో విసురుగా జాడిస్తూ ముందు
భాగాన్ని పెదాలతో నొక్కెయ్య సాగింది. ఆమె చేష్టలకు కోదండం కాళ్లు గాలి లో తేలి పోతున్నాయి.
రాధ కదల లేదు. తన భర్త అంతో ఇంతో రసికుడే. తనని ఎన్నో భంగి మలలో చేస్తుంటాడు. తను కూడా
మొహమాటం పడకుండా తనకి కావాలి సిన పద్ధతిలో అడిగి చేయించు కుంటుంది. అయితే ఇంత వరకూ ఎప్పుడూ ఇలా అతనిది నోటిలో పెట్టు కోలేదు. అసలు తన కటువంటి ఆలోచన రాలేదు. పద్మ అతని మొడ్డ గుడవడానికి కూడా సిద్ధ పడిందంటే అతనెంతో పోటు గాడయ్యి ఉండాలి . అతని మీద ఎంత మోజు లేక పోతే ఆమె ఆ పనికి ఉపక్రమిస్తుంది. ఒక వేళ అతను కూడా పద్మని అలా చేస్తుంటాడా తన భర్త రెండు మూడు సార్లు అక్కడ ముద్దు పెట్టు కున్నాడు. ఇతను అంత కన్నా ఏమైనా చేస్తాడా?

ఆలోచనలు పరిపరి విధాల పోతుండగా అడుగులో అడు గే సుకుంటూ వాళ్ల వైపు నడక సాగించిందామె.
చేరువ అవుతున్న రాధ ను చూస్తూ ఆమె వచ్చేస్తోంది అని గొణి గాడతను ఖంగారుగా.
పద్మ వినిపించు కోలేదు. ఇంకా ఉత్సాహం గా పీల్చెయ్యడం ప్రారంభించింది. రాధ ఎలాగు చూసెసింది గనుక ఇక ఇప్పుడు తన సరదా పాడు చేసుకోవడం
అనవసర మన్న నిర్ణయాని కొచ్చేసిందామె.

కోదండం పిచ్చి వాడిలా చూస్తూ ఉండి పోయాడు. మెల్ల గా దగ్గర కొచ్చి అతని వంకే చూస్తూ నిలబడింది రాధ. పద్మ దీక్ష గా తన పని తాను చేసుకు పోతోంది.
కోదండాని కి ఒళ్లంతా తీపులు. ఒక పక్క సిగ్గు, ఒక పక్క కోరికా, ఇంకో పక్క భయంతో అతని మొడ్డ ఎన్నడూ లేనంత లావెక్కి పోయింది. వట్టల్లో వీర్యం ఎప్పుడెప్పుడు బయట పడదామా అన్నట్టు సుళ్లు తిరుగుతోంది. పద్మ అతని మొడ్డను గొంతు దాకా నోట్లోకి లాక్కుంటూ వేళ్లతో అతని వట్టల్ని

సుతారంగా గీర సాగింది. ఆ సమయంలో ప్రక్కన మరో మనిషి నిలబడి ఉండడం అతనికి మహా ఇబ్బంది గా ఉంది.
నా మాట విని మీరు లోపలికి వెళ్లండి. కాసే పటి లో వచ్చేస్తాం ఆయాస పడిపోతూ సన్నగా నసిగాడు.
ఇంకా ఉంది.
 
OP
soxidam

soxidam

Member
Posts
1,042
Reaction score
95
Points
98
అదోలా నవ్వి ఇంకా దగ్గరకు వచ్చిందామె. నేను ఉంటే మీ సరదాకి అడ్డ మనా వెళ్లి పొమ్మంటున్నారు? అతని కళ్ల లోకి గుచ్చి గుచ్చి చూస్తూ నిష్టూరంగా అడిగింది.
ఇంకే మంటాడు? ఆ ప్రశ్న కన్నా తన జబ్బల కు సుతి మెత్త గా వత్తు కుంటున్న ఆమె సళ్ల స్పర్శ అతన్ని బాగా ఇబ్బంది పెట్టే సింది. అతని చేతిని చేతిలోకి తీసుకుని తన చీర కుచ్చిళ్ల మీదు గా తన పూకు కి హత్తు కుంటూ నాకూ కావాలి అంటూ సన్నగా నసిగింది రాధ.
వద్దు చట్టున చేయి వెనక్కి తీసేసుకున్నాడు కోదండం.
ఏం నేను బాగోనా? సళ్లని అతని జబ్బకు వత్తుతూ అడిగింది.

అది కాదు… బావుండదు.. తప్పు.. ఆమె సళ్ల స్పర్శకి అదే సమయం లో అతని మొడ్డ చివరి కన్నంలో నాలి కతో పద్మ పొడిచిన పొడుపుకూ అతని వళ్లంతా కరెంట్ షాక్సు కలిగాయి.
అతని చాతీ మీద చెయ్యి వేసి నిమురుతూ ఓవో దాని చేత చీకించుకోవడం తప్పు కాదేంటి అనడిగింది.
కోదండం సమాధానం చెప్పే స్థితిలో లేడు. అతని ఉద్రేకం కట్టలు తెంచుకోవడంతో రెండు చేతులతోనూ పద్మ తల పట్టుకుని చిన్నగా నడుం కదిలిస్తూ కళ్లు మూసుకున్నాడు. అతని రసాలు ఆ మె గొంతులో కి పిచి కారీ చిమ్మడం మొదలయ్యింది.
పద్మ ఆనందంగా అతని రసాలను మింగెయ్య సాగింది. ఇంత సేపు ఎప్పుడూ కార్చుకోలేదు కోదండం. ఆమె చప్పరింపుల చప్పుడూ అతను బరువు గా వదులుతున్న ఊపిరుల చప్పుడూ తప్ప కొద్ది సేపు అక్కడ ఇంకే మీ చప్పుడు వినబడలేదు. తృప్తి గా కళ్లు తెరిచాడు అతను. సంతృప్తి గా లేచింది పద్మ. రాధ నవ్వి చూసింది ఆమె ముఖం లోకి.

రేపో, ఎల్లుండో మీ ఆయన వస్తాడన్నావు. అంతవరకూ ఓపిక పట్ట లేక పోతున్నావా? ఒక చేత్తో కోదండాన్ని వాటే సుకుని వెటకారంగా అడిగింది పద్మ.
పోనీ, అలాగే అనుకో అందామె నిర్లక్ష్యం గా.
మీరిద్దరూ ఒక బడి లోనే చదివినట్టున్నారు కదూ అని నవ్వి అడి గాడతను.
అప్పుడూ, ఇప్పుడూ మా ఊళ్లో ఉన్నది ఒక్క బడే అంది పద్మ.
ఆరే గానీ, ఇప్పటి కయినా లోపలి కొస్తారా, ఇంకా తరువాయి ఏమైనా ఉందా అనడిగింది రాధ.
ఏం లేదు, నడవండి అన్నాడతను. రాధ చూపులు మళ్లీ మెల్ల గా గాలి పోసుకుంటున్న అతని మొడ్డ మీద ఉండటం గమనించి ఆమె కళ్ల లోకి చూసాడు. ఆమె గబుక్కున చూపు మరల్చుకుంది.

ఐతే, మీరు నడవండి. నేను చిన్న అవసిష్టం తీర్చుకొస్తాను అని పద్మ వంక చూసి నువ్వొక క్షణం ఆగవే అంది రాధ.

తనతో వేయించు కోవడానికి తయారయిన దాని వి, తన ముందు ఒకటికి కూర్చోడానికి సిగెందుకూ పరవాలేదు, లాగించు అంది పద్మ కొంటె గా నవ్వుతూ.
ఆమె చెయ్యి విడిపించుకుని కొంచెం ముందుకు నడిచాడు కోదండం.
అతనికి అయిపోతున్నప్పుడు కూడా వదలకుండా చప్పరించే సావు. అదంతా గొంతు లో కొచ్చినప్పుడు వెగటని పించదా చీరా లంగా పైకెత్తుకు కూర్చుని ధార వదులుతూ అడిగింది రాధ.
వెగటను కుంటే అంతా వెగటే. నాకు మాత్రం ఒక సారయినా తననలా చెయ్యక పోతే సరదా తీరదు.
మీ ఆయనది కూడా
చీకుతుంటావా.
ఉహు. ను వ్వో.

ఇంతవరకూ ఎప్పుడూ లేదు. ఇందాకా నువ్వు తననలా పీల్చేస్తుంటే నాకు భలే ఆశ్చర్యమేసింది. తను కూడా నీకలా చేస్తాడా..

మీ ఆయన చెయ్యడా.
ఉహు… మరి మీ ఆయన.
అత గాడి గురించి అడక్కు. అదో ఎద్దు మొద్దవతారం. ఓ సరసమూ తెలీదు, ఓ సరదా తెలీదు. తనకు కావాలనిపించినప్పుడు మాత్రం మీది కొచ్చి కొంప మునిగి పోయినట్టు గబ గబా కానిచ్చేసి దిగి పోతాడు. అందుకే ప్రాణం విసిగి పోయింది. ఆ. చాలు. ఊరికే తెగ కడిగేస్తున్నావు అసహనం గా అరచింది పద్మ.
కోదండం వాళ్ల సంభాషణ విని సన్నగా నవ్వుకున్నాడు. అతని వెనక గా నడుస్తూ వచ్చారు వాళ్లు. లోపలి కి వెళ్లటం తోనే రాధ పెరటి తలుపు గెడ పెట్టేసింది. వాళ్లిద్దరూ తననే విధంగా పంచుకుంటారో పాలు పోక సాలోచన గా సిగరెట్ ముట్టించాడు కోదండం. ఎంతో అలసి పోయినా దానిలా మంచం మీద వాలి పోయింది పద్మ.

అందరం ఏకంగా గదిలోకి పోతే బావుంటుందేమో అని నసిగింది రాధ. అతని పక్కకొచ్చి నిలబడింది. ఏమంటావు అన్నట్టు పద్మ ముఖం లోకి చూసాడతను.
ముగ్గురం ఆ మంచం మీదే పడుకుందామా అనడిగింది పద్మ.
నవ్వి తలూ పిందామె. ఆఖరి ప్రయత్నంగా మరో సారి ఆమెకు నచ్చ జెప్పి చూసాడు కోదండం.
పోనీ లెండి, మీకంత ఇష్టం లేక పోతే బలవంత మేమీ
లేదు. కోరి వస్తే ఎవరి కయినా లోకువే అని అదో కోపంగా అనేసి విసురుగా లోపలికి వెళ్లి పోయి తలుపు ధబాల్న మూసేసిందామె.
ఏం చెయ్యాలో తోచక పద్మ పక్కలో కూర్చుని బేలగా చూసాడు తను.
తనకంత కోరిక గా ఉన్నప్పుడు నీకు
మొహమాట మెందు కూ? నేనేం అనుకోను. వెళ్లు. నేను తర్వాత వస్తాను అందామె అనునయం గా అతని తొడ నిమురుతూ.

అది కాదు. శేషయ్య గారితో అంత స్నేహం గా ఉండి ఆయన కూతురితో ఇద వ్వాలంటే ఎలాగో ఉంది. అందు లోనూ అక్కడాయనా స్థితి లో ఉండగా ఇక్కడ మనం తనతో కులకడం సబబు కాదు కదా.
సర్లే. తను అలా అనుకోవడం లేదు.తనకి లేని బాధా బెంగ నీ కొచ్చి పడి పోయిందే మిటి? వెళ్లి ధర్జాగా దరువేసుకో.
పద్మ అంత ఇది గా చెప్పాకా మరింక మాటలాడలేక పోయాడతను. రెండు దమ్ములు లాగి సిగరెట్టు కింద పడేసి ఆ మె బుగ్గ మీద ఓ ముద్దు పెట్టి లేచాడు.
ఇంకా ఉంది.
 
M

myownsite69

Member
Posts
71
Reaction score
28
Points
18
బట్టలన్నీ విప్పాలంటే టైము వేస్టు.
 

Attachments

  • FYl-DG6-PXo-AAa3-VW.jpg
    FYl-DG6-PXo-AAa3-VW.jpg
    42 KB · Views: 0
IMUNISH

IMUNISH

Moderator
Posts
920
Reaction score
266
Points
128
మేము medical college hostel లో ఉండి చదివే రోజుల్లో కుర్రాళ్ల కు బూతు పుస్తకాలు చదవడం పెద్ద వాళ్ల మవుతున్నా మని అనుకోవడానికి ఓ ముఖ్య సాధనం గా ఉండేది. Practicals ఎలాగూ త్వరలో మొదలెట్టాలి, ముందు theory చదవాలి అన్నంత దీక్షగా చదివే వాళ్లం. అప్పట్లో వచ్చే పుస్తకాలు బూతు విషయం లో తప్ప రచనా పరంగా ఏమీ పెద్ద impressive గా ఉండేవి కాదు.

ఆ రోజుల్లో చిక్కటి కధా బలంతోనూ, నిజమే అని అని పించే సంఘటనల కూర్పుతోనూ కనిపించాయి నాచర్ల గారి రచనలు. నాచర్ల, ఎన్ ఎస్ కుసుమ , నాచర్ల సత్య నారాయణ అనే పేర్లతో వచ్చిన కధలన్నీ ఒక్క రచయిత వే అని నా అభి ప్రాయం. మా ఫ్రెండ్స్ బూతు కధలు ఎవరు రాస్తే ఏంట్రా అని నన్ను వెటకారం చేసే వాళ్ళు గానీ
నేను మాత్రం ఆయన రచనల కోసం వెదుక్కుంటూ ఉండే వాడిని. దొరికితే ఆ కధలనూ, నవలలనూ

భద్రంగా దాచుకునే వాన్ని. ఇప్పటికీ నా దగ్గర ఆయన రచనల collection ఉంది.
ఈ joint firm అనే నవల ముందు రమణి లో
సీరియల్ గా 88-89 లో వచ్చింది. ఆ తరువాత చెన్నై నుంచి manasu publications వాళ్లు రెండు
భాగాలుగా ప్రచురించారు. ఇది నా all time favourite రచన.

నిజం చెప్పాలంటే నాచర్ల గారు బూతు ఎక్కువ వాడే వారు కాదు. పూకు మొడ్డ అనే మాటలు అసలు కనిపించవు. ఉదాహరణ కు మొడ్డ బదులు యవ్వనం మగతనం అంకుశం బలం నిలువు ఇలా రక రకాల పదాలు పడేవి గానీ ఆ మాట మాత్రం ఎక్కడా కనుపించేది కాదు. అయినా ఆ రచనలు చదివి కసి ఎక్కని వాళ్లు ఎవరూ ఉండే వారు కాదు.

HITS group లో చేరాక ఆయన రచనలను ఈ నాటి పాఠ కులకు పరిచయం చెయ్యాలన్న కోరిక నాలో ఎక్కువయ్యింది. అయితే ఇప్పటి పాఠకులకి ఆయన నాజుకు శైలి నచ్చుతుందా అనే ఒక భయం ఉండి పోయింది. ఈ మధ్య ఎడా పెడా వస్తున్న remix పాటలు చూస్తుండగా ఒక idea మనసు లో అస్పష్టంగా
కదలాడేది. హేమలత గారు HITS లో regular గా RAMANI ని ప్రచురిస్తూ ఆ నాటి రమణి ని జ్ఞాపకం చేయడం చూసి ఆ idea ఇంకొంత బల పడింది. నాచర్ల గారి రచనలను రీ మిక్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని. కధనం, సంఘటనలు అల్లాగే ఉంచి మధ్యలో మన సొంత కవిత్వ మూ, కొంచెం బూతూ పెంచితే ఇప్పటి తరానికి నచ్చుతుందేమో నని అని పించింది. ఆ ఆలోచనల ఫలిత మే ఈ ప్రయత్నం .

ఈ రచనా కాలం నాటి కి ఓరల్ సెక్స్ కి craze ఉండేదనుకుంటా. హీరో కి తగిలే ప్రతి స్త్రీ పాతా అతని నాలి క పనితనానికి దాసోహం అన్న వాళ్లే. Variety గా ఉంటుందని యాస్ ఫకింగ్ నేను కలిపించాను. అలాగే అవసర మయిన దగ్గరల్లా పూకు మొడ్డ పదాలు వాడాను.

అయినా నాచర్ల గారి శైలిని యధా తధంగా పరిచయం చెయ్యాలన్న కోరిక అలానే ఉండి పోయింది. అందుకని ఈ నవలలో హీరో కి గాయత్రి తో తొలి పరిచయం సం ఘటనను ఆయన ఎలా రాసారో అలానే ఉంచే సాను.

ఇందులో కనిపించే తప్పులన్నీ నావి. నాచర్ల గారు ఎక్కడున్నారో తెలియదు. ఆయన కి ఈ ప్రయత్నం నచ్చక పోతే ఆయన కు మన స్పూర్తి గా నా క్షమాపణలు.

HITS group ని విజయవంతంగా నడుపుతున్న కామ శాస్త్రి గారికీ, కొంతా రమణి ఐడియా తో నాకు స్పూర్తి నిచ్చిన హేమలత గారికీ, ఈ నవలను తెలుగు PDF లోకి మార్చిన వారికీ నా కృతాజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ, ఈ ముందు మాట ఇంతటితో ముగిస్తాను.
Mēmu medical college hostel lō uṇḍi cadivē rōjullō kurrāḷla ku būtu pustakālu cadavaḍaṁ pedda vāḷla mavutunnā mani anukōvaḍāniki ō mukhya sādhanaṁ gā uṇḍēdi. Practicals elāgū tvaralō modaleṭṭāli, mundu theory cadavāli annanta dīkṣagā cadivē vāḷlaṁ. Appaṭlō vaccē pustakālu būtu viṣayaṁ lō tappa racanā paraṅgā ēmī pedda impressive gā uṇḍēvi kādu. Ā rōjullō cikkaṭi kadhā balantōnū, nijamē ani ani pin̄cē saṅghaṭanala kūrputōnū kanipin̄cāyi nācarla gāri racanalu. Nācarla, en es kusuma, nācarla satya nārāyaṇa anē pērlatō vaccina kadhalannī okka racayita vē ani nā abhi prāyaṁ. Mā phreṇḍs būtu kadhalu evaru rāstē ēṇṭrā ani nannu veṭakāraṁ cēsē vāḷḷu gānī nēnu mātraṁ āyana racanala kōsaṁ vedukkuṇṭū uṇḍē vāḍini. Dorikitē ā kadhalanū, navalalanū bhadraṅgā dācukunē vānni. Ippaṭikī nā daggara āyana racanala collection undi. Ī joint firm anē navala mundu ramaṇi lō sīriyal gā 88-89 lō vaccindi. Ā taruvāta cennai nun̄ci manasu publications vāḷlu reṇḍu bhāgālugā pracurin̄cāru. Idi nā all time favourite racana. Nijaṁ ceppālaṇṭē nācarla gāru būtu ekkuva vāḍē vāru kādu. Pūku moḍḍa anē māṭalu asalu kanipin̄cavu. Udāharaṇa ku moḍḍa badulu yavvanaṁ magatanaṁ aṅkuśaṁ balaṁ niluvu ilā raka rakāla padālu paḍēvi gānī ā māṭa mātraṁ ekkaḍā kanupin̄cēdi kādu. Ayinā ā racanalu cadivi kasi ekkani vāḷlu evarū uṇḍē vāru kādu. HITS group lō cērāka āyana racanalanu ī nāṭi pāṭha kulaku paricayaṁ ceyyālanna kōrika nālō ekkuvayyindi. Ayitē ippaṭi pāṭhakulaki āyana nājuku śaili naccutundā anē oka bhayaṁ uṇḍi pōyindi. Ī madhya eḍā peḍā vastunna remix pāṭalu cūstuṇḍagā oka idea manasu lō aspaṣṭaṅgā kadalāḍēdi. Hēmalata gāru HITS lō regular gā RAMANI ni pracuristū ā nāṭi ramaṇi ni jñāpakaṁ cēyaḍaṁ cūsi ā idea iṅkonta bala paḍindi. Nācarla gāri racanalanu rī miks cēstē elā uṇṭundi ani. Kadhanaṁ, saṅghaṭanalu allāgē un̄ci madhyalō mana sonta kavitva mū, kon̄ceṁ būtū pen̄citē ippaṭi tarāniki naccutundēmō nani ani pin̄cindi. Ā ālōcanala phalita mē ī prayatnaṁ. Ī racanā kālaṁ nāṭi ki ōral seks ki craze uṇḍēdanukuṇṭā. Hīrō ki tagilē prati strī pātā atani nāli ka panitanāniki dāsōhaṁ anna vāḷlē. Variety gā uṇṭundani yās phakiṅg nēnu kalipin̄cānu. Alāgē avasara mayina daggarallā pūku moḍḍa padālu vāḍānu. Ayinā nācarla gāri śailini yadhā tadhaṅgā paricayaṁ ceyyālanna kōrika alānē uṇḍi pōyindi. Andukani ī navalalō hīrō ki gāyatri tō toli paricayaṁ saṁ ghaṭananu āyana elā rāsārō alānē un̄cē sānu. Indulō kanipin̄cē tappulannī nāvi. Nācarla gāru ekkaḍunnārō teliyadu. Āyana ki ī prayatnaṁ naccaka pōtē āyana ku mana spūrti gā nā kṣamāpaṇalu. HITS group ni vijayavantaṅgā naḍuputunna kāma śāstri gārikī, kontā ramaṇi aiḍiyā tō nāku spūrti niccina hēmalata gārikī, ī navalanu telugu PDF lōki mārcina vārikī nā kr̥tājñatalu ceppukuṇṭū, ī mundu māṭa intaṭitō mugistānu.
 
IMUNISH

IMUNISH

Moderator
Posts
920
Reaction score
266
Points
128
నాకు నువ్వు చేసిన పని ఏమీ నచ్చ లేదు. అతన్నెందుకు తీసు కొచ్చి పెట్టావు ఇక్కడ?’
పక్క గది లోంచి వినిపించిన మాటలు కోదండం మనసును కలత పెట్టాయి. ఆమె తన గురించే చెబుతోంది.
మరేం పరవా లేదు మంగా. కోదండ రావు మా ఊరి వాడే. కాలేజీలో కూడా అత ను నాకు తెలుసు.

నా కన్నా ఓ సంవత్సరం జూనియర్. తన పని ఏదో తన లోక మేదో అన్నట్టు ఉంటాడు. ఒకళ్ల విషయాలు పట్టించు కోడు. అక్కడికీ తనకి వేరే గది చూద్దామని ప్రయత్నం చేసాం. లాభం లేక పోయింది. అందుకే ఇక్కడికి తీసు కొచ్చాను. మనకేం అడ్డు తగిలే బాపతు కాదు. మన గురించి ఎక్కడా చెప్ప వద్దని కూడ సాయంత్రమే చెప్పేసాను. మెల్లి గా ఎక్కడో చోట గది చూసుకొని వెళ్లి పోతాడు. తన గురుంచి నువ్వేం ఇద వ్వక్కరలేదు… అని ఆవిడ కి నచ్చ చెప్పిన గోవింద రావు ముద్దు పెట్టుకున్న

ఉంది… `
చప్పుడు లా వినిపించింది.
అని స్పష్టం గా
‘ఊ.. వీలయినంత త్వరగా పంపించేయ్. మూడో మనిషి ఇంట్లో మసులుతుండగా మన మిలా చేసుకోడానికి ఎలాగొ ఉంది. అబ్బా. కొంచెం నెమ్మదబ్బా అంది ఆమె.

దేవుడు వరమిచ్చినా పూజరి వర మియ్యడన్నట్టు మీ ఆయన పాపం పొలం పోయినా మీ ఇంటి కొచిన చుట్టాల మూలాన మూడు రోజులు నాగా పడి పోయింది. అందుకే మరీ కసిగా ఉంది ఇవాళ .
జాకెట్ విప్పు.
ఉహు.. కావాలంటే నువ్వే విప్పుకో
మరి నేను మొదలు పెడితే ఈ ఒక్క దానితో ఆగ ను.
అది ఇవ్వాళ కొత్తా?
ఆ మాట అంటూ ఆమె అదో కవ్వింపుగా నవ్వడాన్ని బట్టి ఆమెకి బట్టలు విప్పించుకుని చేయించు కోవడం సరదా ఏమో అని పించింది కోదండాని కి.

ఆవిడ ఆ ఇంటి యజ మాని మంగ తాయారు. సాయంత్రం గోవింద రావుతో కలిసి తాన క్కడికి వస్తున్నప్పుడు గుమ్మం లోనే తారస పడింది. అప్పటికి ఇంకా గోవింద రావు తనతో ఈ గొడవ ఏమీ చెప్ప లేదు. అయినా వాళ్లిద్దరూ ఒకరి నొకరు చూసుకున్న పద్దతి ని బట్టి ఆమె అధరాల మీద చిందులేసిన చిరు నవ్వుని బట్టి వీళ్ల కేదో కధ ఉన్నట్టుంది అని పించింది కోదండానికి.

ఆవిడకి రమా రమి ముప్పై సంవత్సరాలుంటాయి. ఎత్తు గా ఆ ఎత్తుకు తగ్గ పుష్టి గా ఉంటుంది. రంగు కాస్త నలుపై పోయింది గాని ఆ పర్సనాలిటీ కి మంచి చాయ కూడా తోడైతే ఇంకా అందం గా కనిపించేదేమో. ఇప్పుడైనా ఆ మొహం కళ గానే ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. అటువంటి వ్యక్తి పొందు సంపాదించ గలిగాడంటే గోవింద రావు అదృష్టవంతుడనే అనాలి. అతడు మహా అంద గాడేం కాదు. సాధారణం గా ఉంటాడు. కాక పోతే కొంచెం జల్సా గా ఉంటాడు. క్రొత్త వాళ్లని కూడా చనువు గా పలకరించ గల చొరవ ఉంది.
కొద్ది నిముషాల మౌనం తర్వాత మళ్లా పక్క గది లోంచి మాటలు వినిపించ సాగాయి. బహుశా వస్త్ర

విసర్జన కార్యక మం పూర్తి అయి అసలు వ్యవహారం ప్రారంభ మై ఉంటుంది. ఆవిడ మాటలు కన్నా సన్నటి కేరింతలు, తీయటి మూలు గులూ స్పష్టం గా వినబడ సాగాయి. కోదండానికి కొంచెం ఇబ్బంది గా ఉంది. ఈ వ్యవహారం రోజూ కొన సాగుతుందిలా ఉంది అను కున్నాడు. అయినా అతను చేయ గలిగిందే మీ లేదు. B. Com. Second class so ato satogao గనుక ఏదైనా బ్యాంక్ లో జాబ్ రాక పోతుందా అనుకున్నాడు తను. Applications పెట్టడమే గాని ఒక్క దానికీ interview రాలేదు.

పోనీ ఏ హైద రాబాద్ లాంటి సిటీ లో ఏదో ఒక ఉద్యోగం వస్తే బావుడును అనుకునే వాడు. కానీ, ఆ ఆశ కూడా ఫలించ లేదు. చివరికి ఈ మూలపల్లి పంచాయతీ సమితి లో L.D.C. గా appointment దొరికింది. ఇది కూడా అయాచితం గా వచ్చిందే మీ కాదు. గత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అధి కార పార్టీ అభ్యర్థులను ఏక గ్రీవం గా గెలిపించే ప్రయత్నం లో అతని తండ్రి చాలా కృషి చేసాడు. అప్పుడలా కష్ట పడిన దానికి ఫలితం గా ఆయన వారందరినీ పట్టు కొని కొడుక్కి ఈ ఉద్యోగాన్ని సంపాదించాడు. కోదండం ఇక్కడి కి వచ్చే ముందు….
ఇంకా ఉంది.
Nāku nuvvu cēsina pani ēmī nacca lēdu. Atannenduku tīsu kocci peṭṭāvu ikkaḍa?' Pakka gadi lōn̄ci vinipin̄cina māṭalu kōdaṇḍaṁ manasunu kalata peṭṭāyi. Āme tana gurin̄cē cebutōndi. Marēṁ paravā lēdu maṅgā. Kōdaṇḍa rāvu mā ūri vāḍē. Kālējīlō kūḍā ata nu nāku telusu. Nā kannā ō sanvatsaraṁ jūniyar. Tana pani ēdō tana lōka mēdō annaṭṭu uṇṭāḍu. Okaḷla viṣayālu paṭṭin̄cu kōḍu. Akkaḍikī tanaki vērē gadi cūddāmani prayatnaṁ cēsāṁ. Lābhaṁ lēka pōyindi. Andukē ikkaḍiki tīsu koccānu. Manakēṁ aḍḍu tagilē bāpatu kādu. Mana gurin̄ci ekkaḍā ceppa vaddani kūḍa sāyantramē ceppēsānu. Melli gā ekkaḍō cōṭa gadi cūsukoni veḷli pōtāḍu. Tana gurun̄ci nuvvēṁ ida vvakkaralēdu… ani āviḍa ki nacca ceppina gōvinda rāvu muddu peṭṭukunna undi… ` cappuḍu lā vinipin̄cindi. Ani spaṣṭaṁ gā 'ū.. Vīlayinanta tvaragā pampin̄cēy. Mūḍō maniṣi iṇṭlō masulutuṇḍagā mana milā cēsukōḍāniki elāgo undi. Abbā. Kon̄ceṁ nem'madabbā andi āme. Dēvuḍu varamiccinā pūjari vara miyyaḍannaṭṭu mī āyana pāpaṁ polaṁ pōyinā mī iṇṭi kocina cuṭṭāla mūlāna mūḍu rōjulu nāgā paḍi pōyindi. Andukē marī kasigā undi ivāḷa. Jākeṭ vippu. Uhu.. Kāvālaṇṭē nuvvē vippukō mari nēnu modalu peḍitē ī okka dānitō āga nu. Adi ivvāḷa kottā? Ā māṭa aṇṭū āme adō kavvimpugā navvaḍānni baṭṭi āmeki baṭṭalu vippin̄cukuni cēyin̄cu kōvaḍaṁ saradā ēmō ani pin̄cindi kōdaṇḍāni ki. Āviḍa ā iṇṭi yaja māni maṅga tāyāru. Sāyantraṁ gōvinda rāvutō kalisi tāna kkaḍiki vastunnappuḍu gum'maṁ lōnē tārasa paḍindi. Appaṭiki iṅkā gōvinda rāvu tanatō ī goḍava ēmī ceppa lēdu. Ayinā vāḷliddarū okari nokaru cūsukunna paddati ni baṭṭi āme adharāla mīda cindulēsina ciru navvuni baṭṭi vīḷla kēdō kadha unnaṭṭundi ani pin̄cindi kōdaṇḍāniki. Āviḍaki ramā rami muppai sanvatsarāluṇṭāyi. Ettu gā ā ettuku tagga puṣṭi gā uṇṭundi. Raṅgu kāsta nalupai pōyindi gāni ā parsanāliṭī ki man̄ci cāya kūḍā tōḍaitē iṅkā andaṁ gā kanipin̄cēdēmō. Ippuḍainā ā mohaṁ kaḷa gānē uṇṭundani ceppoccu. Aṭuvaṇṭi vyakti pondu sampādin̄ca galigāḍaṇṭē gōvinda rāvu adr̥ṣṭavantuḍanē anāli. Ataḍu mahā anda gāḍēṁ kādu. Sādhāraṇaṁ gā uṇṭāḍu. Kāka pōtē kon̄ceṁ jalsā gā uṇṭāḍu. Krotta vāḷlani kūḍā canuvu gā palakarin̄ca gala corava undi. Koddi nimuṣāla maunaṁ tarvāta maḷlā pakka gadi lōn̄ci māṭalu vinipin̄ca sāgāyi. Bahuśā vastra visarjana kāryaka maṁ pūrti ayi asalu vyavahāraṁ prārambha mai uṇṭundi. Āviḍa māṭalu kannā sannaṭi kērintalu, tīyaṭi mūlu gulū spaṣṭaṁ gā vinabaḍa sāgāyi. Kōdaṇḍāniki kon̄ceṁ ibbandi gā undi. Ī vyavahāraṁ rōjū kona sāgutundilā undi anu kunnāḍu. Ayinā atanu cēya galigindē mī lēdu. B. Com. Second class so ato satogao ganuka ēdainā byāṅk lō jāb rāka pōtundā anukunnāḍu tanu. Applications peṭṭaḍamē gāni okka dānikī interview rālēdu. Pōnī ē haida rābād lāṇṭi siṭī lō ēdō oka udyōgaṁ vastē bāvuḍunu anukunē vāḍu. Kānī, ā āśa kūḍā phalin̄ca lēdu. Civariki ī mūlapalli pan̄cāyatī samiti lō L.D.C. Gā appointment dorikindi. Idi kūḍā ayācitaṁ gā vaccindē mī kādu. Gata pan̄cāyatī ennikallō adhi kāra pārṭī abhyarthulanu ēka grīvaṁ gā gelipin̄cē prayatnaṁ lō atani taṇḍri cālā kr̥ṣi cēsāḍu. Appuḍalā kaṣṭa paḍina dāniki phalitaṁ gā āyana vārandarinī paṭṭu koni koḍukki ī udyōgānni sampādin̄cāḍu. Kōdaṇḍaṁ ikkaḍi ki vaccē mundu…. Iṅkā undi.
 
Top